+36 20 950 27 73 info@freshcity.hu

Adatkezelési tájékoztató 

 

Práter 19 Ingatlanfejlesztő Kft. Fresh City” fantázianevű tetőtérberuházás során kialakításra kerülő új lakások értékesítésével összefüggésben

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Práter 19 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2., a továbbiakban: Adatkezelő) mint beruházó által a 1083 Budapest, Práter utca 19. számú ingatlan tetőterében „Fresh City” fantázianév alatt kialakításra kerülő új tetőtéri lakások kialakításával és értékesítésével kapcsolatos projektje (a továbbiakban: Projekt) kapcsán vállalt feladatok teljesítésével összefüggésben azon természetes személyek, főként ajánlatkérők és vevők adatainak kezelésével, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel összefüggésben nyújt tájékoztatást, akiknek a személyes adatait az Adatkezelő ezen projektfeladatok ellátása során kezeli (a továbbiakban Érintett). 

2. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

név: Práter 19 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2.

adatvédelmi felelős: Simon Dóra ügyvezető, praterproperty@bvpartners.hu 

adatvédelmi tisztviselő: nem került megbízásra

3. A Projekt rövid leírása

Az Adatkezelő mint beruházó tulajdoni várományát képezi a Budapest Főváros Kormányhivatal XI. kerületi Hivatalának Ingatlanügyi hatósági Osztálya ingatlan-nyilvántartásában Budapest 3680/0/A/34 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1083 Budapest, Práter utca 19. tetőszint, 481 m2 alapterületű „tetőtér” megjelölésű ingatlan, amelyben az Adatkezelő mint beruházó emeletráépítéssel, valamint tetőszinttel történő bővítéssel 16 (tizenhat) új lakást, valamint a pincehelyiségben a hozzájuk tartozó tárolóhelyiségeket (a továbbiakban lakások és tárolóhelyiségek együttesen: Ingatlanok) kíván kialakítani és amelyek Ingatlanokat értékesíteni kívánja. Az Adatkezelő az értékesítéssel összefüggésben a lehetséges vevőknek tájékoztatást és ajánlatot küld, illetve a vevőkkel adásvételi szerződéseket köt, a Projekttel kapcsolatosan tájékoztatást nyújt.

Az Adatkezelő fő projektfeladatai adatkezelési szempontból:

 • a Projekt általános kommunikációs feladatainak tervezése, koordinálása;
 • ajánlatok küldése lehetséges vevők részére;
 • tájékoztatók szerkesztése, közzététele;
 • kapcsolódó publikációk, kiadványok, projekteredmények közzététele;
 • adásvételi szerződések kötése vevőkkel;
 • kapcsolattartás partnerekkel, megbízottakkal, vállalkozókkal; 
 • egyéb kapcsolódó feladat ellátása

4. Az adatkezelés alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet (a továbbiakban: GDPR);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.)
 • a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Személyazonosító tv.)
 • a jelen szabályzatban, vagy mellékleteiben egyébként hivatkozott további jogszabályok. 

5. Az Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő projektfeladatainak teljesítése, ezen belül különösen ajánlatküldés, kapcsolatfelvétel és az új Ingatlanok értékesítése.

6. Az Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja; amennyiben az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja; amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél;

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (c) pontja; amennyiben az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja; amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek).

7. A kezelt adatok köre és az adatkezelés konkrét célja és időtartama

 

Kezelt személyes adatok és kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama (törlésre előirányzott határidők)Közös adatkezelő, képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének megnevezése és elérhetősége (ha van ilyen) 
Természetes személy érdeklődő neve, emailcíme, telefonszáma (megadás esetén)Érdeklődő szolgáltatási igényeinek teljesítése, ajánlatküldés, kapcsolattartás.GDPR 6. Cikk (1) bekezdés (a) pontA hozzájárulás visszavonásig vagy az ajánlati kötöttség lejártától számított 30 napig.nincs

Természetes személy vevő

 • családi és utóneve;
 • születési család- és utóneve;
 • állampolgárság;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • lakcím;
 • azonosító okmány típusa, száma;
 • személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája másolata (a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével) (Pmt. 7. §. (8) bek).

Egyéb, önként megadott személyes adat az ügylet teljesítésével összefüggésben (pl. e-mailcím, telefonszám)

Ügyfélazonosítás, regisztrációs megállapodás megkötése, kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pont

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont

Az ügyfélazonosítás során beszerzett személyes adatok az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig kezelhetőek. (Pmt. 56. § (2) bekezdés)nincs

Természetes személy vevő

 • családi és utóneve;
 • születési család- és utóneve;
 • állampolgárság;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • lakcím;
 • azonosító okmány típusa, száma;
 • személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája másolata (a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével) (Pmt. 7. §. (8) bek);
 • személyi azonosítója (Inytv. 32. §. (1) bek. a) pont)

Egyéb, önként megadott személyes adat az ügylet teljesítésével összefüggésben (pl. emailcím, telefonszám)

Ügyfélazonosítás, előszerződés megkötése, kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pont

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont

Az ügyfélazonosítás során beszerzett személyes adatok az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig kezelhetőek. (Pmt. 56. § (2) bekezdés)

Természetes személy vevő

 • családi és utóneve;
 • születési család- és utóneve;
 • állampolgárság;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • lakcím;
 • azonosító okmány típusa, száma;
 • személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája másolata (a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével) (Pmt. 7. §. (8) bek);
 • személyi azonosítója (Inytv. 32. §. (1) bek. a) pont)
 • adóazonosítója (Art. 35. §. (1) bek. a) pont)

Egyéb, önként megadott személyes adat az ügylet teljesítésével összefüggésben (pl. emailcím, telefonszám)

Ügyfélazonosítás, adásvételi szerződés megkötése, kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pont

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont

Az ügyfélazonosítás során beszerzett személyes adatok az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig kezelhetőek. (Pmt. 56. § (2) bekezdés)

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vevő természetes személy képviselőjének

 • személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája másolata (a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével) (Pmt. 7. §. (8) bek).

Egyéb, önként megadott személyes adat az ügylet teljesítésével összefüggésben (pl. e-mailcím, telefonszám)

Ügyfélazonosítás, regisztrációs megállapodás/ előszerződés/ adásvételi szerződés megkötése, kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pont

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont

Az ügyfélazonosítás során beszerzett személyes adatok az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig kezelhetőek. (Pmt. 56. § (2) bekezdés)nincs

 

Ügyleti meghatalmazott meghatalmazásban feltüntetett személyes adataiKépviseleti jog igazolásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (b) pontAz ügyfélazonosítás során beszerzett személyes adatok az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig kezelhetőek. (Pmt. 56. § (2) bekezdés)
Ügyvéd, közjegyző neve, telefonszáma, e-mailcíme.Adattovábbítás ingatlan adásvételi ügylet (regisztrációs megállapodás, előszerződés, adásvételi szerződés) előkészítése vagy véleményezése céljából, kapcsolattartás.GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontjaA hozzájárulás visszavonásáig.Nincs

Természetes személy neve, lakcíme, adóazonosítója.

Egyéb, önként megadott személyes adat a bizonylat kiállításával összefüggésben (pl. e-mailcím, telefonszám)

Bizonylatolás, számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása és megőrzése, kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja

A szerződés megszűnését követő általános elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.).

A Számviteli tv. alapján a bizonylat kiállítása és megőrzése céljából kezelt adatok tekintetében az adatkezelés időtartama az szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) év (Számviteli tv. 169. § (2) bek.).

Számviteli bizonylatok kezelése és megőrzése az adó megállapításához való jog elévüléséig, tehát az adott bizonylaton alapuló bevallás évének végétől számított 5 (öt) évig (Art. 47. § (1) bek., 164. § (1) bek.)

Nincs 
Természetes személy vevő neve, lakcíme; jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vevő természetes személy képviselőjének neve, kapcsolati adatok.

Adatkezelő fenti jogviszonyokból származó igényei érvényesítése (kintlévőségek kezelése,

behajtása, egyéb igények érvényesítése) vagy az Érintett által az Adatkezelővel szemben támasztott igényei érvényesítésével összefüggő kapcsolattartás.

GDPR. 6. Cikk (1) bekezdés (f) pontjaA szerződés/jogügylet megszűnését vagy amennyiben igényérvényesítésre került az Adatkezelő által vagy vele szemben az Érintett kapcsán, akkor az igényérvényesítés jogerős elbírálását követő általános elévülési idő 5 (öt) év) lejártáig (Ptk. 6:22. § (1) bek.). Nincs

Természetes személy érdeklődő/vevő teljes neve, emailcíme; 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet érdeklődő/vevő természetes személy képviselőjének neve, emailcíme.

Adatkezelő szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő, elektronikus úton küldött tájékoztató és/vagy hírlevél küldése.GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontA hozzájárulás visszavonásáig.Nincs
Természetes személy vevő teljes neve és emailcíme, telefonszáma.A megvásárolt Ingatlannal kapcsolatos műszaki egyeztetések lefolytatása, a kivitelező bevonásával.GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontA hozzájárulás visszavonásáig.Nincs
Természetes személy vevő teljes neve és emailcíme.A Projekttel kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó információkat tartalmazó tájékoztató elektronikus úton küldése.GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontA hozzájárulás visszavonásáig.Nincs
Adatkezelő részére a tevékenységével összefüggésben küldött ügyfélbejelentések, egyedi ügyféligényekre vonatkozó üzenetek, kérések során megadott személyes adatok (Érintett neve, címe, telefonszáma, emailcíme)Bejelentések, üzenetek kezelése, esetén megválaszolása, egyéni ügyféligények kielégítéseGDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontjaBejelentések, üzenetek elintézését, megválaszolását követően azonnal törlendő vagy az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.Nincs 

Adatkezelő részére a tevékenységével összefüggésben benyújtott panaszban megadott személyes adatok, de legalább a panaszt tevő magánszemély

 • neve,
 • lakcíme;
 • elektronikus panaszbejelentés esetén emailcíme

Vezetett dokumentumok:

 • panaszól felvett jegyzőkönyv;
 • adott válasz
Panasz elbírálásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontjaA panaszról felvett jegyzőkönyv és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 (öt) évig kell megőrizni.Nincs

 

A fenti adatok tekintetében Adatkezelő adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe.

8. Az Adatkezelő honlapjain folytatott adatkezelés

 • Sütik használata

Az Adatkezelő által fenntartott honlapokon (https://freshcity.hu/, a továbbiakban együttesen: Honlap) ún. “sütiket” (cookie-k) használ a Honlap szolgáltatásainak személyre szabása és annak minősége javítása céljából, az oda látogatók beállításainak és igényeinek megfelelően. 

A sütik kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépre úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják. A leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.) – általában – alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A Honlap alapvetően két kategóriába tartozó sütiket használ, egyik csoportba tartoznak azok, amelyek addig maradnak a készüléken, amíg a látogató el nem hagyja a Honlapot, azaz nem tárolnak az Érintetthez fűződő személyes adatot, így nem igénylik az Érintett hozzájárulását. Ezekről az úgynevezett “munkamenet sütikről” a Honlap első látogatása megkezdésekor adunk tájékoztatást. Ide tartoznak például a felhasználói beviteli sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói felület testre szabását segítő sütik.

A másik csoportba tartoznak az ún. állandó sütik, amelyek beépüléséhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, ezekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a Honlapra látogatókat és kérjük a hozzájárulásukat ezen sütik alkalmazásához. Az állandó sütik hosszabb ideig maradnak az Érintett eszközén, ilyenek például a közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját látogatáselemező sütik.

Az állandó sütik elfogadása nem kötelező, azonban ennek hiánya a Honlap működésére hátrányos kihatással lehet, ebben az esetben a Honlap korlátozottan működik és funkcióiért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Cookie policy (EU)

8.2. A használt állandó sütik fajtái: 

Szükséges sütik

Az állandó sütik azon csoportja ez, amelyek a Honlap opcionális működéséhez szükségesek, lehetővé téve az felhasználóknak, hogy mozogjon a Honlap különböző funkcióit használja. Például a szükséges sütikkel a felhasználó böngészője emlékszik a korábbi lépésekre, beírt szövegre amikor az Érintett visszanavigál egy oldalra a Honlapon belül. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.

Kényelmi sütik

Ezen állandó sütik teszik lehetővé, hogy a Honlap emlékezzen a Honlapot látogató által bevitt adatokra, kiválasztott opciókra (mint például a felhasználónév, nyelv, vagy a régió, ahol tartózkodik az oldal látogatója), ezáltal személyre szabott élményt nyújtva.

Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a Honlapra látogató a Honlap útján az Adatkezelővel megosztott, mint pl. felhasználóneve vagy profilképe. Ha a látogató nem fogadja el ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához. 

Marketing- vagy hirdetési célú sütik

Ezen állandó sütik teszik lehetővé a Honlapot meglátogató Érintett részére személy részére további üzleti ajánlatok nyújtását, az általa nyújtott adatok marketing- és üzleti célú további felhasználását (pl. Google Adwords, Google Remaketing, stb.).

A Honlap által mindenkor használt állandó sütik pontos nevét és rövid leírása a Honlapon elérhető.

8.3. Google AdWords

Az Adatkezelő a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 

Amikor az Érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Érintett nem is azonosítható általuk. Amikor Érintett a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Érintett a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords Érintett másik cookie-t kap, így azokat a AdWords Érintettek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó Érintettek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az Érintettek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Érintettek számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik Érintettet azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:www.google.de/policies/privacy/ 

8.4. Az Adatkezelő közösségi oldalain folytatott adatkezelés

Facebook / Google+ /Instagram – Közösségi beépülő modulok: Adatkezelő Honlapja közösségi hálók beépülő moduljait (Social plug-ins / „beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját használja. 

A Facebook honlapját, a https://www.facebook.com/ weboldalt a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, melyért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve. A Facebook mellett a honlap a „Google+” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), beépülő moduljait is használja. 

Amennyiben az érintett a megfelelő gombra kattint (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”), az érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a böngészője kapcsolatot teremt az adott közösségi háló szervereivel, és továbbítja a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez, és fordítva. 

Adatkezelőnek nincsen ráhatása arra, hogy a közösségi hálók ezt követően milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek és maga kizárólag a Honlap által használt fenti és Facebook beépülő modul által mindenkor esetlegesen gyűjtött és kezelt adatokat ad át a Facebook részére, amennyiben ehhez az Érintett a fentiek szerinti kifejezett hozzájárulását adja, vagy a Facebook modult használja.

A Facebook közösségi háló szolgáltató – mindenkori gyakorlata és szabályzata szerint – felhasználói profilként tárolja az érintettről gyűjtött adatokat és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlap keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az érintettnek a Honlapon folytatott tevékenységeiről. Érintett jogosult tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben e jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az adott beépülő modul szolgáltatójával, vagy le kell tiltania a Honlap ezen cookie-ját. 

Fontos, hogy a böngészéssel kapcsolatban fentiek szerint gyűjtött adatok – az erre vonatkozó cookie engedélyezése esetén – arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e az érintettnek fiókja a beépülő modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve. 

A Facebook és a Google, illetve az Instagram általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a Facebook és a Google, illetve az Instagram általi adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a Facebook és a Google, illetve az Instagram mindenkori adatvédelmi szabályzataiban talál, amelyben további információkat találhat az érintett a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről: Facebook; Google; Instagram.

9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás,

Az Adatkezelő szervezetén belül az Érintettek személyes adatai kizárólag a célhoz kötöttség elvével összhangban továbbíthatók és csak megfelelő cél esetén biztosítható ilyen adatokhoz hozzáférés.

Személyes adatot továbbítani harmadik személy részére csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy az Érintett előzetes hozzájárulásával lehet. Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő kötelessége megvizsgálni, hogy annak törvényi feltételei fennállnak-e, illetve a továbbítást követően az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra megvalósulnak-e.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult, amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen. Az adatfeldolgozó személyében bekövetkezett változással az Adatkezelő minden esetben frissíti a Szabályzatot. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet. Az igénybe vett további adatfeldolgozóról az Adatkezelőt az adatfeldolgozó tájékoztatni köteles, ezt követően az Adatkezelő a további adatfeldolgozó személyét jelen tájékoztatóban köteles feltüntetni. 

Címzettek, adatfeldolgozók:

 • Krausz Nikolett egyéni vállalkozó, székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 7/B. 1/5., adószáma: 69891379-1-43, emailcíme: krauszniki@gmail.com, ingatlanközvetítői tevékenység ellátása céljából;
 • Rising Green Környezettudatos Építőipari és Szolgáltató Kft., székhelye: 1211 Budapest, Motorkerékpár utca 2-8., emailcíme: risinggreenkft@gmail.com, generálkivitelezés céljából;
 • Külső hírlevélküldő: https://marketingszoftverek.hu; https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/ 
 • Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2., adószáma: 18192366-2-42; emailcíme: veronika.voros@bvpartners.hu, regisztrációs megállapodás, előszerződés és adásvételi szerződés elkészítése céljából

Egyebekben hivatalos szervektől (különösen, de nem kizárólag bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek) beérkező adatkérés alapján – az abban megjelölt módon és tartalommal – tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására akkor kerül sor az Adatkezelő részéről, amennyiben a kérelmező hatóság adatkérése az Adatkezelő legjobb tudomása szerint valószínűsíthetően jogszerű. Az Adatkezelő személyes adatok hivatalos szervek részére történő átadásának esetleges jogszerűtlenségével kapcsolatos ezen felüli felelősségét kizárja. Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésének időpontjában harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot.

10. Az Érintett jogai 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az Adatkezelő emailcímén; az adatkezelés korlátozását. Az Adatkezelő mindezekkel kapcsolatos döntését a kérelem beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles az Érintettel közölni.

Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)

Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. A törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozóan kötelezettség áll fenn.

Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

Tiltakozás joga

Az Érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen. 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő részére küldött írásos nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét.

Panasz és jogorvoslat

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 

emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg intézményünket.

Call Now ButtonHívjon most!