+36 20 950 27 73 info@freshcity.hu

TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS HÍRLEVELEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

 

1. Bevezetés 

A jelen adatkezelési tájékoztató a továbbiakban: Tájékoztató) a Práter 19 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2., a továbbiakban: Adatkezelő) elektronikus formában (e-mailben) küldésre kerülő, az Adatkezelő szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő és közérdeklődésre számot tartó információkat tartalmazó tájékoztatóival és/vagy hírleveleivel (a továbbiakban együttesen: Hírlevél) kapcsolatban azon természetes személyek adatainak kezelésével, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel összefüggésben nyújt tájékoztatást, akik a Hírlevélre feliratkoztak és ezáltal a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerint kezeli (a továbbiakban Érintett).  

Amennyiben az Érintett hozzájárul, úgy az Adatkezelő a regisztráció során megadott emailcímre közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) céllal vagy tájékoztatás céljából Hírleveleket küld. Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelő a https://freshcity.hu/ címen elérhető Adatkezelési Tájékoztatója (a továbbiakban: Tájékoztató), különösen annak 7. pontja tartalmazza.

2. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

név: Práter 19 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2.

adatvédelmi felelős: Simon Dóra ügyvezető, praterproperty@bvpartners.hu 

adatvédelmi tisztviselő: nem került megbízásra.

3Az Adatkezelés alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok, szabályzatok, alapvető fogalmak

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban használt alapvető fogalmak részletes jelentését a Szabályzat vonatkozó fejezete tartalmazza.

4. Az Adatkezelés célja  

Az adatkezelés célja az elektronikus Hírlevélre feliratkozó személyek részére az Adatkezelőt, illetve szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő és közérdeklődésre számot tartó információkat tartalmazó elektronikus Hírlevelek rendszeres küldése, amelynek révén az Adatkezelő társaság közvetlen fogyasztói csatornákon keresztül lép kapcsolatba a természetes személyekkel, és amely során a tevékenységével összefüggő reklámanyagok, tájékoztatók kiküldésére kerül sor.

 5. Az Adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja; az Érintett vagyis a Hírlevélre feliratkozó személy hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

6. A kezelt adatok köre és az adatkezelés konkrét célja 

 

Kezelt személyes adatok és kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja (törlésre előirányzott határidők)Adatkezelés időtartamaKözös adatkezelő, képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének megnevezése és elérhetősége (ha van ilyen)

Természetes személy érdeklődő/vevő teljes neve, emailcíme; 

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet érdeklődő/vevő természetes személy képviselőjének neve, emailcíme.

Adatkezelő szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő, elektronikus úton küldött tájékoztató és/vagy hírlevél küldése.GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontA hozzájárulás visszavonásáig.Nincs
Természetes személy vevő teljes neve és emailcíme.A Projekttel kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó információkat tartalmazó tájékoztató elektronikus úton küldése.GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontA hozzájárulás visszavonásáig.Nincs

7. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelés a Hírlevélre történő feliratkozástól a leiratkozás időpontjáig (vagyis a hozzájárulás visszavonásáig) vagy pedig a hírlevélküldési tevékenység megszűnéséig tart.

8. Adatfeldolgozás, adattovábbítás 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult, amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen. 

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft., Székhely: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5; Cégjegyzékszám:  01-09-286773; Adószám: 25743500-2-41; E-mail: info@salesautopilot.hu Telefonszám: +36-1-490-0172 

Az adatfeldolgozó személyében bekövetkezett változással az Adatkezelő minden esetben frissíti a Szabályzatot. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet. Az igénybe vett további adatfeldolgozóról az Adatkezelőt az adatfeldolgozó tájékoztatni köteles, ezt követően az Adatkezelő a további adatfeldolgozó személyét jelen tájékoztatóban köteles feltüntetni. Az Adatkezelő az Érintett adatait kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot.

 9. Az Érintett jogai  

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az Adatkezelő emailcímén; az adatkezelés korlátozását. Az Adatkezelő mindezekkel kapcsolatos döntését a kérelem beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles az Érintettel közölni. 

Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. 

Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje. 

Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)

Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. A törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozóan kötelezettség áll fenn. 

Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi. 

Tiltakozás joga

Az Érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen. 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő részére küldött írásos nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét. 

Panasz és jogorvoslat

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 

emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható. 

A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg intézményünket. 

***

 Adatkezelő részletes Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát:

  • e-mailen kérem megküldeni részemre (email cím megadása szükséges ehhez). 

Eltérő rendelkezés (fenti lehetőségek közül bármelyik aláhúzásának) hiányában kijelentem, hogy Adatkezelő részletes Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát Az Adatkezelő saját honlapján tekintem meg.

 

 

Call Now ButtonHívjon most!